UČEBNÉ POMÔCKY A EXPONÁTY


  Tento zoznam pomôcok a exponátov je len výberom z množstva iných, ktoré sa nachádzajú v "Stodole". STODOLA Centrum založila Slovenská energetická agentúra v roku 1998 a spolu s obč. združením RIO 21 Centrum ho obnovuje, dopĺňa a udržuje v činnosti.
   Ďalej predstavené pomôcky nie je zatiaľ v našich silách vyrábať. Niektoré sa dajú kúpiť v špec. obcodoch. Je tu aj možnosť navštíviť niektorú z našich výstav.
   Výber z uvedených ako aj ďalších pomôcok plánujeme zapožičiavať na krátku dobu a bohužiaľ len v Bratislave.
   Poplatky sa stanovia dohodou. Orientačne pôjde o sumu ca 2 € (60,- Sk) na deň a žiaka (zahrnutá je aj prípadná doprava exponátov a pomôcok). Takto získané prostriedky sa celé venujú na zhotovenie ďalších exponátov Stodoly a na vylepšenie jej prostredia.
   Uvedené pomôcky je možné využiť i v programoch doplnkov výučby prírodovedných predmetov.
   Pomôcky budeme priebežne dopĺňať.
   Zoznam programov a bližšie údaje sú na našej webovej stránke www.stodola.sk.
   Ponúkame učiteľom ZŠ i SŠ využiť na návštevu najmä dobu určenú na pracovné vyučovanie.
   Ponúkame učiteľom aj možnosť vytvoriť si z pomôcok a exponátov súbor pre vlastnú hodinu, ktorú môžu "odučiť" aj u nás - máme vybavenie triedy pre ca 25 žiakov.
   Spomenuté programy dávajú žiakom aj možnosť vlastnej, rukolapnej, poznávacej činnosti.

 
Porovnanie spotreby žiarivky a žiarovky - funkčný exponát

Popis: porovnanie svietivosti dvoch rôznych zdrojov svetla, využitie grafu spotreby oboch na ich porovnanie, úvod do diskusie o znižovaní spotreby energie zvyšovaním "vnútornej zložitosti" spotrebičov.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 3000,- SKK
  
Kvíz znalostí o teple a teplote

Popis: zložité podmienky kvízu ako v živote a nielen o teple ale aj
o súvislostiach výroby energie. Je možné operatívne meniť tabule s rôznymi témami. Deti si nemôžu zapamätať adresy správnych odpovedí.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl, na stenu
cena: do 600,-
SKK
  
Solárny kufor - o využití slnečnej energie

Popis: súbor prvkov a informácií o možnostiach premeny slnečnej energie. So všetkými je možné tvoriť rôzne fungujúce zapojenia. Pripojené sú aj aktivity.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri, vonku
Umiestnenie: na stôl
cena: do 11000,-
SKK
  
Lacný funkčný model vodíkového palivového článku

Popis: nedokonalá náhrada ozajstného prvku, ale vhodná na prvé pokusy
s týmto novým, potenciálnym zdrojom energie pre vozidlá a iné spotrebiče, ktorý má temer dvojnásobnú účinnosť ako spaľovacie motory a mnohé nové využitia. Nezabúda sa na problémy spojené s vytvorením tzv. vodíkového hospodárstva.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 500,-
SKK
  
Model veternej elektrárne - funkčný model

Popis: ukážka nového spôsobu získavania energie z obnoviteľného zdroja. Nový je aj princíp bezprevodového generátora elektrickej energie.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 6000,-
SKK
  
Tepelné čerpadlo - funkčný model

Popis: ukážka staronového spôsobu (efektívneho) prenosu tepla najmä prenos veľmi malých množstiev tepla (zo vzduchu, pôdy a pod.), čím sa tepelné čerpadlá zaraďujú do skupiny zdrojov energie, ktorá sa dá získavať blízko miesta spotreby.

Náležitosti:
Pre školy: 2.st. ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 14 000,-
SKK
  
Bicyklový generátor elektriny

Popis: Deti si môžu vlastnými nohami preskúmať, čo je watt
a watthodina.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na podlahe
cena: do 6000,-
SKK bez bicykla
  
Hľadanie zlúčenín chlóru v plastoch - zelený plameň

Popis: pomocou plameňa liehového kahana a medeného drôtika sa pohľadom zisťuje, či obsahuje chlór resp. jeho zlúčeniny.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na podlahe
cena: do 500,-
SKK
 

 


 
Marič energie - automobilová brzda

Popis: pomôcka v diskusii o marení energie vozidlami pri brzdení
a náročnosti dopravy na energiu.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 1500,-
SKK
 

 


 
Palivový článok (vodík + kyslík) - funkčný model

Popis: model pravého palivového článku na vodík a kyslík, ktoré si sám vyrobí pomocou rozkladu vody energiou zo solárneho článku (stavebnica, Kosmos, Nemecko).

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 4500,-
SKK
  
Diaľkový merač teploty

Popis: továrenský výrobok, meria pomocou infražiarenia skúmaného objektu.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri, vonku
Umiestnenie: na stôl
cena: do 8000,-
SKK
  
Merač spotreby el. energie v prívode do spotrebiča

Popis: zapojením do série so spotrebičom môžeme overiť jeho spotrebu ako aj kvalitu spotrebúvanej energie.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 2500,-
SKK
  
Model prestupu tepla z radiátora cez stenu

Popis: názorná ukážka vplyvu hliníkového odrážača tepelného žiarenia radiátora spolu s diaľkoývm meračom teploty a súborom infračervených fotografií našich bytových domov pred a po zateplení.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 600,-
SKK
  
Meranie prestupu tepla rôznymi materiálmi

Popis: ukážka vplyvu druhu materiálu na prenos drahého tepla von do priestoru.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 800,-
SKK
  
Domáci rozpočet na váhe

Popis: úvodná pomôcka do popisu zložitých systémov. Pomocou deťom známych obrázkov či popisu jednotlivých položiek domáceho rozpočtu skúmame ich vplyv na výdaje rodiny. Možnosť ukázať aj vplyvy na príjmovú stranu. Úvod do využitia konceptu rovnováhy. Vhodné pre oboznámenie sa s problematikou udržateľného rozvoja.

Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 500,-
SKK bez váhy
  
Akvárium - živý systém

Popis: významná pomôcka do úvodu poznávania systémov v prírode, ich reagovania a možnosti či nemožnosti ľudí ovplyvňovať ich bez následkov. Vhodné pre oboznámenie sa s problematikou udržateľného rozvoja.
Vhodný PC program virtuálneho akvária je uvedený nižšie.
Náležitosti:
Pre školy: ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
cena: do 2000,-
SKK
 

 


 
Ekolopoly - poznávanie vlastností zložitých systémov hrou

Popis: vynikajúca hra - pomôcka, pomocou ktorej je možné dosiahnuť aspoň informovanie o zložitosti procesov, ktoré sú v pozadí napr. riadenia hospodárstva nejakej krajiny a to aj s prihliadnutím na životné prostredie. Je to takisto vhodná pomôcka pre úvod do "sieťového" myslenia. Vhodné pre oboznámenie sa s problematikou udržateľného rozvoja. Vhodná do úvodu pre prácu s konceptom Agendy 21.

Náležitosti:
Pre školy: 2. st. ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
PC program
cena: do 3000,-
SKK (ca 200€)  len CD, Nemecko
  
PC program: regulovanie množstva rias vo virtuálnom akváriu

Popis: vedľa skutočného akvária ležiaci počítač s týmto programom dovoľuje žiakom urobiť si predstavu o zložitosti procesov v akváriu. Vhodné pre oboznámenie sa s problematikou udržateľného rozvoja.

Náležitosti:
Pre školy: 2. st. ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
PC program
cena: do 900,-
SKK
  
PC program: riadenie lode s meniteľnou záťažou

Popis: pomôcka pre pochopenie javov, ktorým sa v systémovej teórii hovorí dopravné oneskorenie resp. zotrvačnosť správania systémov, ktoré vytvoril človek.

Náležitosti:
Pre školy: 2. st. ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
PC program
cena: do 900,-
SKK
 

 


 
PC program: ručná regulácia teploty

Popis: pomôcka pre ukážku problémov, aké má človek so zotrvačnosťou javov. Vhodná aj pre pochopenie významu spätnej väzby, ktorá je jedným
z hlavných konceptov udržateľného rozvoja.

Náležitosti:
Pre školy: 2. st. ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: na stôl
PC program
cena: do 900,-
SKK
 

 


 
PC program: staňte sa poradcom pre zatepľovanie domov

Popis: program inštalovaný na počítači interaktívnou, hravou formou oboznámi záujemcu zhruba so všetkými aspektami zatepľovania obytných domov. Program bol vytvorený s finančným prispením nadácie Ekopolis.

Náležitosti:
Pre školy: 2. st. ZŠ, SŠ
Použitie: vnútri
Umiestnenie: stojan, PC
cena: do 900,-SKK