Hľadáme sponzorov

prosíme pozrieť informáciu v: Propagujte svoje aktivity...

Spolupráca pri zabezpečení činnosti Centra:      
RIO 21 Centrum, Kremeľská 29, 841 10 Bratislava, obč. združenie

Kontaktná osoba: 
Július Rosa,
manažér a komisár výstav


Ako nezisková organizácia sa uchádzame 
 o Váš príspevok na podporu aktivít STODOLA Centra.

     Veľmi by ste výstavám pomohli priamym  financovaním vybraných akcií, ktoré vedú k zlepšeniu ich prostredia pre návštevníkov. Prostriedky by sa využili formou viazaných vkladov len na Vami  vybrané a Vám zúčtovateľné akcie, exponáty a predmety.
Takisto  by sme návštevníkom veľmi radi ukázali Vami zapožičané exponáty z oblasti energetiky, úspor energie, tepelnej techniky, regulácie a pod.
      Samozrejmosťou je z našej strany zmluvná starostlivosť
o zapožičané či zverené exponáty - najmenej
však na pol roka alebo na dobu konania nejakej u nás poriadanej náučnej vý
stavy.

      Ponúkame celoročnú propagáciu pre firmy, ktoré pracujú v odboroch energetiky, teplárenstva  a pod.  a to Vami vybrané výrobky s relevantnými textami v zasklených paneloch.

Hľadáme aj iných sponzorov, takých, ktorí sú ochotní dať čosi zo svojho voľného času pre dobro detí a pritom získať u nás skúsenosti.
M
ohli by to byť študenti rôznych odborov a budúci pedagógovia
či už do funkcie akéhosi animátora
alebo sprievodcu po výstave.
Nehovoriac o aranžéroch alebo aj výtvarníkoch… 
Dobrovoľníkoch...
STODOLA Centrum môže byť pre Vás prezentačným priestorom, ten priestor môžete využiť pre seba...
Zariadenie, ako je STODOLA, má budúcnosť… STODOLA Centrum je ešte stále novinka v práci pre
širokú verejnosť.

 Ak máte chuť, prečítajte si náš úvodný informačný text pre všetkých, ktorí chcú pomôcť...
                                                                                                                                         
STODOLA Centrum
hands on sciences – veda a technika rukolapne                
stála výstava v Bratislave

V priestoroch Slovenskej energetickej agentúry v Bratislave bolo v roku 1996 sprístupnené prvé slovenské “hands on sciences” centrum - Centrum STODOLA. Išlo o stálu zábavno-edukačnú a vedecko-technickú výstavu. Názvom si pripomíname význam diela nášho rodáka Aurela Stodolu (1859 - 1942).  V súčasnosti jednáme so Slovenským národným múzeom o možnostiach spolupráce.
 

       Výstavy  boli a istý čas aj ostanú zamerané na energiu, teplo a na ich úspory
a ukázky väzieb na problematiky energie na  rôzne oblasti vedy - prírodovedy a humanitných vied – techniky a života spoločnosti. Skromný začiatok dovolil len istý výber exponátov, ale dnes  môžeme konštatovať, že Centrum STODOLA ľudí zaujalo – hlavne deti - a aj dospelých (tých najmä naše poradenské služby). Exponáty sú pre návštevníkov  vytvorené tak, aby sa poznatky dali získať “rukolapne” a zábavnou formou.

Čas veľa odniesol, ale aj priniesol. Stodolu prichýlilo Slovenské národné múzeum a spolu s podporou Slovenskej akadémie vied umožnilo realizovať už 7 výstav - všetko "rukolapných", interaktívnych a najmä takých, kde sa deti i mládež pobavili.
       
          Centrum STODOLA je seriózny pokus udržať krok s Európou vo vzdelávaní verejnosti. V mnohých štátoch je podobná inštitúcia súčasťou vzdelávacej štruktúry. A je už overená v mnohých realizáciach – napr. Múzeum techniky v Mníchove, La Villette pri Paríži, Experimentárium v Kodani, Dánsku, Exploratorium  
v San Francisku a v obrovskom množstve podobných po celom svete. Je to aj spôsob, ktorý novými, zaujímavými a hravými formami zoznamuje verejnosť s novinkami vedy a techniky, prípadne spôsobmi riešení niektorých problémov krajiny a spoločnosti –  v súčasnosti je aktuálnou najmä problematika znižovania množstva skleníkových plynov a trvalo udržateľný rozvoj našej krajiny. 

Centrum pomáha aj verejnosti – teraz napr. verejnosť chce  poznať  spôsoby, ako efektívne znížiť účty za energiu... Mnohí ľudia začali hľadať informácie. Centrum STODOLA preto robí aj základné, nezávislé poradenské služby. Staviame na to, že veľakrát je pre návštevníka, jeho motiváciu, rozhodnúť sa pre to či ono riešenie a či kúpu nejakého výrobku dôležité, že získal chýbajúce poznatky jemu pochopiteľným spôsobom. Neznamená to však, že exponáty u nás majú nízku úroveň.

Trúfli sme si nielen na čisto technické témy, ale aj na také, ktoré patria skôr do oblasti spoločenských vied - výstavu o komunikácii a druhú o riziku.
          V rámci projektu SNM "Škola v múzeu" ponúkame prednášky na rôzne aktuálne témy. Za také považujeme prednášku o energii spolu s predvedením exponátov na tému úspor energie a aj nové myšlienky, spôsoby riešení problémov so zmenšujúcimi sa zdrojmi energie (aj auto na vodíkový pohon...).
          Ponúkame aj úvod do systémového videnia sveta, opäť s exponátmi a hrami. Chystáme pre školskú mládež prednášky s exponátmi na tému riziko - dôležité poznatky pre život v rizikovej spoločnosti, znižovanie zdrojov rizík, ich hľadanie i hodnotenie...

Centrum STODOLA je celkom osobitým prínosom a radosťou  najmä pre deti a pre všetky školy vôbec. Dokazujú to aj návštevy v dobe vyučovania – v priemere 2000 žiakov za pol roka.

Ako bude Centrum a jeho rozvoj vyzerať v budúcnosti ?

Toto závisí aj od Vašej pomoci. Vieme, že práve dnes “ukrajovať” z vlastného pre druhých je spojené s odriekaním. Sme radi, že Vám ako odmenu môžeme u nás ponúknuť príležitosť predviesť Vašu ponuku a príležitosť ukázať, že vidíte ďalej, do budúcnosti. Zúčastnite sa vytvárania  informovanej verejnosti, nezabudne sa na to! Občanov (potenciálnych zákazníkov) je potrebné oboznamovať s tým, čo naša výroba, veľká alebo drobná alebo aj obchod, už ponúkajú, že je to množstvo zaujímavých výrobkov, ktoré vyhovujú tvrdým environmentálnym normám  a ktoré môžu pomôcť riešiť problémy napr. s úsporou tepla.

Možností pomôcť je viacero. Od  zapožičania výrobkov Vašej firmy či organizácie na účely propagácie využitia zaujímavej myšlienky v praxi alebo zaujímavého produktu či výrobku napr. ako doplnok  exponátov Centra. Môžete tiež poukázať prostriedky formou viazaného vkladu alebo daru na Vami vybranú činnosť alebo exponát a pod.

            Plánujeme ďalší rozvoj našej publikačnej činnosti ako aj ďalšie aktivity, ktoré podporujú rast vzdelanosti verejnosti ako sú napr. prednášky, záujmové krúžky, semináre pre učiteľov a podobne. O Centrum sa určite budú zaujímať médiá. Vytvárame tiež virtuálnu Stodolu na internete a to všetko môže byť  príležitosť aj pre propagáciu Vašej organizácie.

Ako vždy, pri vzniku takýchto neplánovaných akcií sú dôležití tzv. prvolezci, tí, ktorí idú po neznámych  cestách. Radi preto ďakujeme spoločnostiam ako sú napr. Euroweb Slovakia, KlimaSystem, OTF, RB s.r.o., SIEMENS, Softline Services, Thermo-Fluor a ďalším, hoci niekedy celkom malým skupinám ľudí, ako sú napr. opravári chladničiek podniku p. Kmeťa z Bajkalskej ul.

Aj na spoluprácu s Vami sa tešíme.

Komisár výstavy: Július Rosa
STODOLA Centrum 
Február 2008

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná stránka